Shell变量详解:shell定义声明变量、shell全局变量、局部变量

 
shell变量基础—shell自定义变量
shell环境变量详解:shell如何设置环境变量
shell位置参数应用详解|shell内部参数详解
shell参数置换的变量
Shell echo用法:shell echo不换行输出、换行输出|shell echo换